Participants who want to stay in the recommended hotels must reserve the hotel and accommodation by yourself.

โรงแรมที่ปรากฏในเวปไซต์เป็นเพียงข้อมูลแนะนำเบื้องต้นสำหรับที่พักที่ใกล้ศูนย์ประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์เข้าพักโรงแรมที่แนะนำ โปรดดำเนินการสำรองที่พักด้วยตนเอง โดยไม่สามารถทำการจองผ่านผู้จัดประชุมได้